Aktualności

REJESTRACJA SZCZEPIENIA i ZGŁOSZENIE osób w wieku 18-69 lat

Między 15 a 22 stycznia rejestrować na konkretny termin szczepienia przeciw COVID – 19 będą mogli się tylko seniorzy powyżej 80. roku życia. Osoby w wieku 18-69 lat mogą już wysyłać zgłoszenia.
Od 22 stycznia rejestrować się na konkretny termin szczepienia przeciw COVID – 19 będą mogły także osoby powyżej 70. roku życia Natomiast 25 stycznia rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70. roku życia, zgodnie z rejestracją z poprzednich dni.

Po zaszczepieniu (przyjęciu drugiej dawki i uzyskaniu pełnej odporności) będą wystawiane tzw. kody QR, które będzie można otrzymać z Internetowego Konta Pacjenta, m-obywatela, lub poprzez wydruk w punkcie szczepień. To będzie tzw. „paszport osoby zaszczepionej”, który potwierdzi, że osoba została zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które jej przysługują.

Szczepienia przeciw COVID-19 będą przeprowadzane:
Centrum Medyczne Gajda-Med
ul. Piotra Skargi 23/29
06-100 Pułtusk

Poradni Specjalistyczne Szpitala Powiatowego Gajda – Med
ul. 3-ego Maja 5
06-100 Pułtusk

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA PIERWSZE SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numer PESEL, adresu e-mail, nr telefonu, podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres sekretariat@gajdamed.pl.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda - Med Sp. z o.o. ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 06-102 Pułtusk, tel.: (23) 23 691 99 02, e-mail: sekretariat@gajdamed.pl,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym Gajda - Med Sp. z o.o.: e-mail: iod@gajdamed.pl,
  tel. (23) 23 691 99 02.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c); e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca Szpitalowi Powiatowemu Gajda - Med sp. z o.o. usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  8. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

   

  Zapisy na port naczyniowy

  Port naczyniowy do chemioterapii jest to specjalny miękki cewnik, który pozostaje w naczyniu (dużej żyle podobojczykowej) z elastyczną kopułką na końcu, a drugą w postaci specjalnej komory wszywa się pod skórę klatki piersiowej poniżej obojczyka. Później komorę portu nakłuwa się specjalną igłą, zastępując tradycyjny wenflon. Na sam koniec zabiegu – by sprawdzić drożność portu – płucze się go solą fizjologiczną. Umożliwia to regularne, bezbolesne podawanie wlewów w trakcie leczenia onkologicznego, kiedy pacjent musi regularnie przyjmować wlewy z leków lub pobieranie krwi.
  Dzięki zamontowaniu m.in. w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med portu naczyniowego, pacjent uniknie konieczności wielokrotnych nakłuć żył obwodowych (m.in. na kończynach). Dużą zaletą portu naczyniowego jest mniejsze ryzyko wynaczynienia, czyli wydostania się poza żyłę podawanego cytostatyku np. z powodu pęknięcia żyły. Wówczas w trakcie wizyty na Oddziale Chemioterapii pielęgniarka pobiera krew do badania z dostępu żylnego lub z portu naczyniowego. Swoboda podczas wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego w trakcie pobytu w szpitalu np. zmiana bielizny osobistej, kąpiel, przyjmowanie posiłków, przemieszczanie się z pompą infuzyjną,
  Port naczyniowy zakłada się pacjentom (w znieczuleniu miejscowym w warunkach bloku operacyjnego), którzy wymagają częstego i długotrwałego podawania leków drogą dożylną. W obręb tej grupy zaliczają się również osoby cierpiące na m.in. na astmę oskrzelową, porfirię, hemofilię, mukowiscydozę, w terapii paliatywnej – kiedy dostęp do naczyń obwodowych jest utrudniony lub niemożliwy. Jest to zabieg standardowy, trwa około 30 minut.

  Porty naczyniowe wymagają płukania roztworem soli fizjologicznej z dodatkiem heparyny po każdym użyciu. Płukanie wykonuje wykwalifikowana w tym zakresie pielęgniarka. W przypadku nieregularnego korzystania z portu powinien on być płukany zwykle co 4-6 tygodni.

  Gdy pacjent zakończy leczenie prowadzone drogą dożylną, należy mu zaproponować usunięcie portu. Jeżeli pacjent nie zdecyduje się na usunięcie portu, a nie będzie on regularnie używany, zaleca się okresową kontrolę portu nie rzadziej niż raz na pół roku oraz zawsze, gdy pojawią się niepokojące objawy związane z obecnością portu: zaburzenia rytmu serca, obrzęk kończyn górnych, szyi, poszerzenie skórnych naczyń żylnych, ból.

  PRZYGOTUJ SIĘ!

  Jeśli masz już rozpisane leczenie np. onkologiczne, udaj się na wizytę kwalifikującą do wszczepienia portu naczyniowego. Lekarz – chirurg onkologiczny w przychodni lub w oddziale ustali termin wykonania zabiegu oraz wystawi skierowanie na konieczne badania krwi (morfologia, parametry krzepnięcia) celem wykluczenia przeciwwskazań.
  Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe („na rozrzedzenie krwi”) np. acenokumarol (Sintrom, Syncumarol), warfaryna (Warfin), clopidogrel (Plavix), rywaroksaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa) a także podskórnie wstrzykiwane preparaty heparyny – poinformuj o tym lekarza.
  Dzień przed zabiegiem – odstaw leki obniżające krzepnięcie krwi.
  ✅ W dniu zabiegu w godz. porannych zaleca się:

  • kąpiel całego ciała (u mężczyzn konieczne jest ogolenie klatki piersiowej),
  •  można zjeść posiłek, nie trzeba być na czczo,
  • pacjenci, którzy przyjmują leki regulujące ciśnienie tętnicze krwi są zobowiązania je przyjąć,
  • nie należy zabierać na blok operacyjny zegarka, okularów oraz biżuterii,
  • o ewentualnej protezie zębowej poinformuj personel bloku operacyjnego,
  • na blok zakładamy odzież przeznaczoną na pobyt w szpitalu,
  • po zakończonym zabiegu lekarz udzieli informacji o konieczności i terminie usunięcia szwów.

  ✅ Dla potwierdzenia prawidłowo przeprowadzonego zabiegu zostanie wykonane zdjęcie RTG klatki piersiowej,
  ✅ Po powrocie do oddziału pacjent może wykonywać wszystkie czynności bez żadnych ograniczeń,
  ✅ Jeśli nasilają się dolegliwości bólowe poinformuj o tym pielęgniarkę – otrzymasz lek p/ bólowy,
  ✅ Jeżeli zaobserwujesz inne niepokojące objawy np. narastającą duszność, przekrwiony opatrunek natychmiast poinformuj o tym personel,
  ✅ Pamiętaj o odebraniu „paszportu portu” dokumentu, w którym będą zapisywane bieżące informacje z utrzymania portu, koniecznego podczas pobytu w szpitalu oraz podczas podróży samolotem (bramki bezpieczeństwa).

  AKCJA SZCZEPIEŃ COVID-19

  Do 14 stycznia 2021 r. Szpital Powiatowy Gajda – Med, JAKO SZPITAL WĘZŁOWY będzie zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego.

  PLIKI DO POBRANIA I ODESŁANIA na adres email szczepienia@gajdamed.pl

  Zgoda_na_przetwarzanie_danych

  klauzula informacyjna

  Formularz szczepienia

  Imię i nazwisko koordynatora szczepień
  MARYLA PETRYKOWSKA
  Telefon: (23) 691-99-30 oraz (23) 691-99-31
  E-mail: izba@gajdamed.pl

  Zasady szczepień – najważniejsze pytania i odpowiedzi:

  Kto z personelu medycznego i niemedycznego może skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19?

  Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mają możliwość
  zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

  Zgodnie z wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych uprawnieni do otrzymania szczepienia są:

  1. W ETAPIE 0:

  a. Pracownicy szpitala węzłowego,

  b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

  c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków

  Pomocy Społecznej,

  d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

  e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

  Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

  Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

  2. W ETAPIE 1:

  a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

  b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej

  Straży Pożarnej,

  c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

  d. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

  Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych

  FORMULARZ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numer PESEL, adresu e-mail, nr telefonu, podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres sekretariat@gajdamed.pl.
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda - Med Sp. z o.o. ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 06-102 Pułtusk, tel.: (23) 23 691 99 02, e-mail: sekretariat@gajdamed.pl,
   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym Gajda - Med Sp. z o.o.: e-mail: iod@gajdamed.pl,
   tel. (23) 23 691 99 02.
   3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c); e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca Szpitalowi Powiatowemu Gajda - Med sp. z o.o. usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
   a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   8. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

   Test prenatalny Harmony w Gajda – Med

   Kobiety będące w co najmniej w 10 tygodniu ciąży, będą mogły wykonać nieinwazyjnym testem prenatalnym Harmony. Szpital Powiatowy Gajda – Med i Centrum Medyczne Gajda – Med od PIĄTKU przyjmuje zapisy chętnych na wykonanie testu, który pozwoli określić prawdopodobieństwo występowania najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, takich jak:

   • zespół Downa (trisomia 21),
   • zespół Edwardsa (trisomia 18),
   • zespół Patau (trisomia 13).

   Aby wykonać takie badanie, pacjentki muszą mieć skierowanie od lekarza specjalisty – ginekologa. 

   Test Harmony może wykonać kobieta w każdym wieku, będąca w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej, w tym również w ciąży w wyniku zapłodnienia metodą in vitro.

   Lekarz wykonując test może także uzyskać informacje na temat:

   • płci dziecka- oznaczenie płci możliwe jest także u bliźniąt;
   • monosomii X – nazywanej także zespołem Turnera, w którym u osoby płci żeńskiej brakuje jednego chromosomu X, co może prowadzić do wad serca, zaburzeń hormonalnych oraz problemów z nauką;
   • mikrodelecji 22q11.2 – nazywanej także zespołem DiGeorge’a, zaburzenia spowodowanego brakiem małych fragmentów (mikrodelecji) chromosomu 22, co może prowadzić do zaburzeń pracy serca, nerek, wzrostu czy kłopotów z nauką;
   • aneuploidii chromosomów płciowych – zmiany liczby chromosomów X i Y, mogące prowadzić do trudności w nauce i zaburzeń behawioralnych oraz innych problemów zdrowotnych.

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:
   SZPITAL: 23 691 99 02
   CENTRUM MEDYCZNE GAJDA – MED: 23 692 13 70

   Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19

   W Szpitalu Powiatowym Gajda – Med ruszyły szczepienia przeciw COVID-19. Pierwszym pacjentem zaszczepionym był dr nauk medycznych Robert Gajda. Tym samym właściciel Grupy Gajda – Med, zarazem Honorowy Obywatel Pułtuska wprowadził mieszkańców Ziemi Pułtuskiej w etap masowych szczepień.
   Można powiedzieć, że dr Robert Gajda mówi mieszkańcom w walce z COVID-19 – ZA MNĄ, a nie tylko NAPRZÓD.
   Znakomity lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, mówi: Kto KOCHA ŻYCIE, powinien się zaszczepić. A kto nie ….😟

   Kto może się szczepić przeciw COVID-19?

   Masz pytanie dotyczące szczepionki przeciw COVID-19⁉️

   👉 Zadzwoń pod numer 989 – infolinia jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

   Jakie choroby przewlekłe wykluczają podanie szczepionki?

   ✅ Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciw COVID-19, w tym również w grupach ryzyka osób z chorobami przewlekłymi, są potwierdzone w badaniach klinicznych prowadzonych w licznych grupach uczestników.
   Lista chorób przewlekłych, które nie są przeciwskazaniem do szczepienia przeciw COVID-19 została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualizacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19.
    ⛔️ Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekła choroba nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzyca, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astma oskrzelowa, talasemia, mukowiscydoza, anemia sierpowata.

   Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują.

   Czy choroby płuc są przeciwwskazaniem do szczepień?

   ✅ Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 choroby płuc, a także POCHP nie są przeciwskazaniem do szczepienia przeciw COVID-19.

   Przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19 jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby zakaźnej z gorączką.

   Według stanu na 14.12.2020 r. w rekomendacjach Komitetów Doradczych ds. Szczepień w Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczono do realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 szczepionkę mRNA firmy Pfizer/BioNTech, wskazano m.in., że nie zaleca się szczepienia w trakcie leczenia immunosupresyjnego, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów. Ostatecznie do szczepień kwalifikuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

   Czy szczepionkę będą mogli przyjmować pacjenci onkologiczni, poddawani np. chemioterapii? Oni są przecież w grupie podwyższonego ryzyka.

   ✅ Pacjenci onkologiczni znajdują się w grupie ryzyka i będą mogli przyjmować szczepionkę, jednak optymalny czas szczepienia należy skonsultować z lekarzem kwalifikującym do szczepienia.

   Czy to, że biorę stale leki (serce, cholesterol itd.) nie jest przeciwwskazaniem (może jakiś lek/grupa leków zawiera składnik, który stanowiłby niebezpieczne połączenie ze składem szczepionki na COVID-19)?

   ✅ Nie, przyjmowanie systematyczne leków z powodu chorób przewlekłych nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

   Czy osoby chore na COVID (np. bezobjawowo) mogą przyjąć szczepionkę bez ryzyka?

   ✅ Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie wykazujące objawów mogą być zaszczepione. Natomiast osoby, które chorują na COVID-19, a więc  mają objawy, nie mogą być zaszczepione.

   Czy szczepionki będą podawane starszym osobom z chorobami przewlekłymi?

   ✅ Tak, osoby starsze z chorobami przewlekłymi należą do grupy ryzyka zachorowania na COVID-19, dlatego będą miały możliwość zaszczepienia w pierwszej kolejności.

   Czy szczepionka jest bezpieczna dla kobiet w ciąży?

   ✅ Według stanu na 14.12.2020 r. w rekomendacjach Komitetów Doradczych ds. Szczepień w Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczono do realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 szczepionkę mRNA firmy Pfizer/BioNTech, wskazano m.in., że nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w takich grupach pacjentów.

   Czy złe wyniki badań krwi (np. stwierdzona anemia) wykluczają możliwość szczepień?

   ✅ Nie, anemia nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw COVID-19.

   Czy osoby niepełnosprawne (fizycznie/umysłowo) mogą przyjąć szczepionkę?

   ✅ Tak, jest to nawet zalecane. Osoby niepełnosprawne często wymagają opieki ze strony innych osób, lub przebywają z wieloma osobami w miejscach opieki. Są zatem bardziej narażone na zakażenie i zachorowanie.

   Czy jak się szczepiłam na grypę na jesieni, to czy mogę się teraz zaszczepić na koronawirusa?

   ✅ Tak, nawet jest to silnie zalecane. Szczepionka przeciw grypie chroni przed objawami grypy i powikłaniami w przebiegu grypy. Szczepionka przeciw COVID-19 chroni przed objawami COVID-19 wywołanymi wirusem SARS-CoV-2.

   Ponadto z badań wynika, że istnieje możliwość występowania koinfekcji, czyli zakażeń wywołanych jednocześnie np. dwoma drobnoustrojami, wirusem grypy i wirusem SARS-CoV-2. Zaszczepienie przeciw grypie i przeciw COVID-19 może uchronić przed dwoma niebezpiecznymi chorobami w okresie trwającego sezonu infekcyjnego.

   Jestem zaszczepiony na gruźlicę. Czy powinienem się szczepić przeciwko COVID-19?

   ✅ Tak, ponieważ nie udowodniono ochronnego działania szczepionki BCG przeciw gruźlicy w ochronie przed COVID-19. Szczepionka BCG przeciw gruźlicy i szczepionka przeciw COVID-19 to dwie różne szczepionki, które chronią przed dwoma różnymi jednostkami chorobowymi.

   Czy osoby uczulone mogę przyjmować szczepienia?

   ✅ Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień, przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki.

   Ostatecznie do szczepień kwalifikuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

   Miałem operację. Ile muszę odczekać, żeby się zaszczepić?

   ✅ Nie ma wymagań dotyczących wymaganego odstępu czasu pomiędzy operacją a szczepieniem. Szczepienie można wykonać, jeżeli nie występują objawy choroby z gorączką. Decyzję podejmuje osoba kwalifikująca do szczepienia, na podstawie wywiadu i badania.

   Czy lepiej się od razu zaszczepić, czy w sezonie letnim?

   ✅ Najlepiej zaszczepić się jak najszybciej, jak tylko będą dostępne szczepionki, niezależnie od pory roku.

   Czy polskie instytucje – takie jak GIF, czy GIS, URPL – również przebadały lub zaopiniowały szczepionkę pod względem bezpieczeństwa?

   👉 Zgodnie z art. 119a ustawy Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze dopuszczone po raz pierwszy na podstawie ustawy do obrotu na terenie RP kierowane są przez Inspekcję Farmaceutyczną do badań jakościowych prowadzonych przez jednostki uprawnione, bezpośrednio przez podmiot odpowiedzialny na podstawie decyzji wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wg stanu na 11 grudnia 2020 r. jeszcze nie ma ostatecznej decyzji EMA o dopuszczeniu do obrotu tych szczepionek.

   Szczepionki przeciw COVID-19 poddawane są procedurze dopuszczenia do obrotu na poziomie centralnym przez Europejską Agencję Leków. Nie jest to odosobniona sytuacja. Dotyczy to wszystkich produktów leczniczych, w tym szczepionek, które zawierają nową substancję czynną. Zdecydowana większość opracowywanych w ostatnich latach szczepionek przeciw innym chorobom, jest również oceniana przez Europejską Agencję Leków.

   Prowadzona jest też intensywna współpraca z agencjami narodowymi, której celem jest zapewnienie pacjentom bezpiecznych i skutecznych szczepionek.

   Eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL), Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, którzy pracują w komitetach naukowych i grupach roboczych Europejskich Agencji Lekowej biorą udział w procesie opiniowania dokumentacji szczepionek przeciw COVID-19. Polscy eksperci Europejskiej Agencji Lekowej uczestniczą też posiedzeniach specjalnej grypy Agencji dedykowanej COVID-19.

   Państwowa Inspekcja Sanitarna współuczestniczy w procesie nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek poprzez udział w systemie rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych zgłaszanych przez lekarza, który taki odczyn rozpoznaje.

   Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), Państwowa Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zostaną zaangażowane w działania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem szczepień: w proces kontroli, monitoringu i weryfikacji procesu szczepień pod kątem badania podejrzeń o wystąpienie wad jakościowych, działań niepożądanych lub niepożądanych odczynów poszczepiennych.

   Więcej PYTAŃ I ODPOWIEDZI znajdziecie PAŃSTWO na stronie MINISTERSTWA ZDROWIA !!!

    

   Kolędy przed szpitalem

   Dziękujemy Panom: Stanisławowi Rudnickiemu i Witoldowi Cendrowskiemu za koncert kolęd, na żywo, w WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA. ❤️❤️❤️
   Była to miła niespodzianka dla naszych pacjentów i pracowników szpitala. Wielu naszych pacjentów podeszło do okien i nuciło kolędy.

   Niech Dziecię Boże wszystkim błogosławi

   Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

   przyniosą nadzieję, miłość,

   wzajemną życzliwość i szacunek.

   Niech upłyną przy dźwięku kolęd

   w zdrowiu, radości, spokoju,

   w gronie rodzinnym bez trosk i zmartwień.

   Niech zbliżający się 2021 Rok obdaruje

   dobrym zdrowiem, pomyślnością

   i szczęściem, przyniesie ulgę od pandemii, obdarzy radością.

   Niech nowo narodzone Dziecię Boże wszystkim błogosławi!

   Wszystkiego Najlepszego

   w Nowym Roku życzy

   kierownictwo

   SZPITALA I GRUPY GAJDA – MED

    

    

    

   Nowy rentgen już w działa

   Nowoczesny cyfrowy aparat RTG dotarł do naszego szpitala i już jest w codziennym użytku, służy naszym pacjentom. Wartość sprzętu wynosi ok. 370 tysięcy PLN. Dużym atutem urządzenia jest bieżący dostęp do obrazu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możliwość uchwycenia większej części ciała, niż obszar detektora. Lekarz będzie mógł uzyskać np. obraz całego kręgosłupa pacjenta. Zapewnia nie tylko wysoką jakość obrazu, ale także większe bezpieczeństwo pacjenta podczas badania (redukuje dawkę promieniowania).

    

    

    

   Betlejemskie Światło Pokoju w szpitalu

   Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Szpitala Powiatowego Gajda – Med w Pułtusku. Z rąk harcerki 25 Drużyny Harcerskiej „Zawieja” przyjęła je Dyrektor Zarządzająca spółki.
   Hasło tegorocznej edycji sztafety to „Światło służby” i nawiązuje ono do pomocy niesionej przez harcerki i harcerzy w dobie pandemii.
   Serdecznie dziękujemy ❤️❤️❤️ i wierzymy, że betlejemskie światło stanie się dla nas wszystkich symbolem nadziei, pokoju i ciepła. Światełko rozświetli nasz szpital.

   JEDYNECZKA z PACZKĄ

   Wolontariusze z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej, działający pod kierunkiem Pani Małgorzaty Archackiej przygotowali kosz pełen niespodzianek dla chorych i samotnych pacjentów Szpitala Powiatowego Gajda – Med w Pułtusku. 
   Nauczyciele szkoły dostarczyli w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, wolontariuszy kosz wypełniony grami stolikowymi, książkami oraz słodkościami. Prezenty będą umilały czas naszym seniorom, mieszkańcom ZOL-u.
   Dziękujemy serdecznie za pamięć, wspaniałe serca ❤️❤️❤️, życzliwość.
   Jesteśmy szczęśliwi, że od lat bliscy są JEDYNECZCE pacjenci naszego szpitala.

    

   Punkty triage’u dla pacjentów COVID-19

   Przed Szpitalem Powiatowym Gajda – Med powstaje nowy punkt triage’u dla pacjentów z dodatnim testem na COVID-19. Będzie tam dokonywana szybka ocena stanu pacjenta przez personel medyczny (pielęgniarkę/pielęgniarza, ratownika medycznego lub lekarza).
   W punktach triage będzie przeprowadzane badanie podmiotowe (wywiad), badanie fizykalne, określanie parametrów życiowych.
   Dzięki tej procedurze personel medyczny ustali, kto potrzebuje natychmiastowej pomocy, czyj stan jest poważny, ale nie zagraża życiu, a zatem może otrzymać pomoc nieco później, a kto jest bezpieczny i interwencja może się odbyć w odroczonym czasie.
   Pacjenci z dodatni testem na COVID – 19 wchodzą wejściem od Izby Przyjęć. Pozostali pacjenci szpitala udający się na umówioną wizytę w poradniach specjalistycznych lub na badania wchodzą do szpitala wejściem głównym.

   Jest to kolejny etap przygotowywania się Szpitala Powiatowego Gajda – Med na trzecią falę pandemii.