Cennik

Szanowni Pacjenci,
W związku ze zmianą cennika badań wykonywanych przez laboratorium obsługujące Grupę Gajda-Med jesteśmy zmuszeni skorygować ceny badań.
Zmiana cen jest od nas całkowicie niezależna i wg laboratorium adekwatna do ponoszonych przez nich kosztów.

Dyrektor d/s Medycznych
Jan Sadowski

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia

II kwartał 2020 r 5024,48 zł

10,05 zł

0,35 zł

2,01 zł

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.
Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…).
Podstawa prawna:        
 *Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020.poz.849 j.t. ze zm.