deklaracja-zgody-rodo

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Pacjencie!
Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. , z siedzibą w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 , 06-102 Pułtusk
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:
Pan Dariusz Deptuła
W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
telefonicznie:
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 do 16:00) pod numer telefonu: +48 236919917
e-mailowo:
pod adresem: d.deptula@szpital.pultusk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med Sp. z o.o.
Udostępniamy dane osobowe:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.

Dane będą przechowywane:
Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.