Placówki POZ (kontakt)

Podstawowa Opieka Zdrowotna informacje ogólne

Podstawowa opieka zdrowotna w poradni POZ oraz w nocy i w święta – informacje ogólne

Wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mają prawo do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, która świadczona jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00. To wtedy właśnie pacjent może przyjść do swojego lekarza na badanie, po poradę, recepty, zaświadczenia, skierowania do specjalistów lub na badania diagnostyczne, a także na zastrzyk bądź zmianę opatrunku do gabinetu zabiegowego.

W ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradni POZ oferujemy:

 • opiekę lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i położnej

W zakresie usług medycznych znajdują się:

 • porady lekarskie
 • wizyty lekarskie w domu pacjenta
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne
 • RTG, EKG, USG
 • opieka pielęgniarki środowiskowej obejmująca zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi usprawniające, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi do badań w domu pacjenta
 • transport sanitarny pacjenta

Pacjentom, którzy złożyli w naszej poradni deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniamy dostęp do kompleksowej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej i szpitalnej.

W pozostałym czasie w sytuacjach uzasadnionych medycznie – tzn. kiedy ze względów medycznych nie można poczekać do chwili otwarcia  przychodni POZ, pacjent może zwrócić się:

 • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pod warunkiem, że nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia – do placówek, które na mocy umowy z NFZ świadczą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
 • w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu – do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR)lub Pogotowia Ratunkowego.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Przychodnia Gajda-Med

Adres: ul. 3-ego Maja 5, 06-100 Pułtusk

Rejestracja telefoniczna do lekarza:
885 505 155
23 692 00 41
23 692 52 21

Godziny Pracy:
Poniedziałek     8.00 -18.00
Wtorek            8.00 -18.00
Środa               8.00 -18.00
Czwartek         8.00 -18.00
Piątek               8.00- 18.00

Pacjentów przyjmują:
Lek. Janina Wiszniewska
Lek. Teresa Suszczyńska
Lek. Wanda Sawicka-Deinda
Lek. Paweł Stefański
Lek. Mohamad Ammar Kilarij
Lek. Patrym Powierża

Transport Sanitarny w POZ

Realizowany w ramach POZ odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i wynika ze wskazań medycznych.

Pacjentowi przysługuje na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach:

 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej
 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

W odniesieniu do ubezpieczonych, którzy nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie POZ lub potrzeby kontynuacji leczenia, nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Z transportu sanitarnego mogą odpłatnie korzystać również osoby nieubezpieczone.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Prawo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej bezpłatnie mają pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Świadczenia te są realizowane bez skierowania, jednak personel placówki medycznej ma obowiązek sprawdzenia dokumentu potwierdzającego prawo pacjenta do świadczeń NFZ (do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może to być np. dowolny dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w czasie, kiedy przychodnie POZ są nieczynne, a więc w dni robocze w godzinach od 18:00 do 08:00 następnego dnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom udzielana jest pomoc medyczna w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy nagłego zachorowania,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być realizowana poprzez:

 • porady lekarskie udzielane:
 • ambulatoryjnie w kontakcie bezpośrednim z pacjentem,
 • telefonicznie,
 • w domu pacjenta, o ile lekarz dyżurny uzna to za uzasadnione medycznie,
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.

Skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadniają w szczególności:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają prawa do wszystkich świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i między innymi nie mogą uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • skierowania do specjalisty.

Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00. W praktyce oznacza to, że pacjent może zgłosić się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, jeśli w czasie, kiedy jego przychodnia POZ jest nieczynna, nagle zachoruje lub objawy choroby się nasilą. Ma tam także prawo do uzyskania świadczeń pielęgniarskich zleconych przez lekarza POZ w ramach kontynuacji leczenia (takich jak chociażby zmiana opatrunku), jeśli konieczne jest ich wykonanie w czasie, kiedy jego przychodnia POZ jest nieczynna.

Nie może jednak traktować nocnej opieki zdrowotnej jako alternatywy dla przychodni POZ i domagać się od lekarza na nocnym dyżurze nocy świadczeń, które nie są pilne z medycznego punktu widzenia. Lekarz bowiem w tym przypadku nie ma prawa ich udzielać.

Stan nagły – czyli stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

W stanie nagłym, bezpośrednio zagrażającym życiu pacjent nie powinien zgłaszać się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, gdyż tam na pomoc mógłby czekać zbyt długo. W takiej sytuacji powinien wezwać Pogotowie Ratunkowe albo – jeśli to możliwe – sam zgłosić  się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Aby wezwać Pogotowie Ratunkowe, należy zadzwonić:

 • z telefonu stacjonarnego pod numer 999,
 • z telefonu komórkowego pod numer 999 lub 112.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, który uprawnia do wezwania Pogotowia Ratunkowego, został zdefiniowany w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410, z 2007 r. nr 89, poz. 590 i nr 160, poz. 1172 oraz z 2008 r. nr 17, poz. 101) jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, to między innymi:

 • utrataprzytomności,
 • zaburzeniaświadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzeniarytmuserca,
 • nasilonaduszność,
 • nagłyostrybólbrzucha,
 • uporczywewymioty,
 • gwałtowniepostępującyporód,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległeoparzenia,
 • udarcieplny,
 • wyziębienieorganizmu,
 • porażenieprądem,
 • podtopienielubutonięcie,
 • agresjaspowodowanachorobąpsychiczną,
 • dokonanapróbasamobójcza,
 • upadek z dużejwysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom niezwłocznie i bez skierowania, a brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia. Pacjenci znajdujący się w stanie zagrożenia zdrowia i życia mogą uzyskać pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a nawet w każdej szpitalnej izbie przyjęć. Pacjenci muszą jednak pamiętać o tym, że mogą tam uzyskać wyłącznie pomoc w stanie nagłym i nie mają prawa domagać się świadczeń, które mogą uzyskać u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy poradni specjalistycznych.

W SYTUACJACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB STANACH NAGŁYCH świadczenia realizowane są przez pogotowie ratunkowe w ramach odrębnej umowy z NFZ, niezależnie od miejsca wyboru lekarza pierwszego kontaktu.

TELEFON ALARMOWY: 999