Dokumentacja Medyczna

PRAWO PACJENTA do dostępu do dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • zdjęć RTG przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • Pacjentowi,
 • Przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta,
 • Osobie upoważnionej przez Pacjenta,
 • Uprawnionym organom i podmiotom.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w formie:

 • wyciągów,
 • odpisów,
 • kopii,
 • oryginału do wglądu.

Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2021 r. – 31.03.2022r.
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
11,31 zł 0,40 zł 2,26 zł

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…).

Podstawa prawna:
*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).