Blog

Jesteśmy w systemie ASAR

Lądowisko przy Szpitalu Powiatowym Gajda – Med zostało włączone do krajowego systemu ASAR (Aeronautical Search and Rescue). Pismo w tej sprawie otrzymaliśmy z Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Instrumentem wykonawczym służb ASAR w zakresie poszukiwania i ratowania lotniczego są Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (LZPR). Śmigłowce stacjonujące w bazach LZPR pozostają na co dzień w stanie gotowości „2”. W chwili, gdy zachodzi ewentualność ich wykorzystania, ich stan gotowości podnoszony jest praktycznie w kilkanaście minut na „1”- załogi zajmują wtedy miejsca na pokładach i oczekują na komendę do startu.

Jest to służba, która zaczyna dzia­łać w sytu­acji wystą­pie­nia zda­rze­nia mają­cego zwią­zek z dzia­łal­no­ścią lot­ni­czą czło­wieka. W chwili gdy załoga, pasa­że­ro­wie jakie­go­kol­wiek statku powietrz­nego są w nie­bez­pie­czeń­stwie i wyma­gają pomocy (od samo­lotu komu­ni­ka­cyj­nego począw­szy, przez balony, szy­bowce po inne apa­ra­ty lata­ją­ce). Jeżeli kto­kol­wiek z nich jest w nie­bez­pie­czeń­stwie swoją pracę zaczyna Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego. Są to także siły i środki naziemne w postaci np. naziem­nych grup poszu­ki­wa­nia i ratow­nic­twa, jeżeli tylko są w zaso­bach ASAR.

Zadaniem służby ASAR jest m.in. zapewnienie koordynacji działań poszukiwawczo-ratowniczych, mających na celu niesienie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych poszkodowanych w wyniku zdarzeń lotniczych. ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre) obejmuje działaniem obszar lądowy i morski w granicach Warszawa FIR, czyli polskim rejonie informacji powietrznej, i organizuje niezbędne środki ratunkowe dla wszystkich potrzebujących, bez względu na ich narodowość i przynależność państwową statków powietrznych, biorących udział w danym incydencie.

23/06/2020 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.